OASES Swedish / Svenska (Print-Your-Own)

$56.00 USD

Svarsformulär och manual säljs separat.
Använd produktväljaren ovan och lägg till artiklar i varukorgen individuellt.

(for description in English, click here)

För att undvika internationella fraktkostnader tillhandahålls svenska OASES i ett format för egen utskrift. Inom tre (3) arbetsdagar skickas en licens, de(n) skyddade filerna/filen och instruktioner för hur man laddar ned den kostnadsfria programvaran Safeguard ™, genom vilken utskriften görs.

Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES) är ett snabbt, lättanvänt och allsidigt material för att mäta stamningens inverkan på en persons liv. Påverkanspoängen och påverkansgraderna i OASES kan hjälpa dig att skilja ut individer till forskning eller behandling, fatta behandlingsbeslut, utvärdera behandlingseffekt och i förekommande fall motivera betalning från tredje part.

OASES svarsformulär innehåller åldersanpassade påståenden som undersöker fyra viktiga aspekter av hur stamning upplevs:

 1. Allmän information om talarens upplevelse av stamning
 2. Känslomässiga, beteendemässiga och kognitiva reaktioner på stamningen
 3. Funktionella kommunikationssvårigheter i betydelsefulla situationer
 4. Stamningens inverkan på talarens livskvalitet

OASES svarsformulär har översatts till svenska för 3 åldersgrupper

 • OASES-S (Skolålder, 60 påståenden) för barn i åldrarna 7-12 år
 • OASES-T (Tonår, 80 påståenden) för tonåringar i åldrarna 13-17 år
 • OASES-A (Vuxen, 100 påståenden) för vuxna över 18 år

Använd rullgardinsmenyn för att beställa din vara. Ange sedan antal och klicka på Lägg i kundvagn ("Add to cart") för varje vara du vill köpa.

Alla som använder OASES behöver tekniska/poängräkningsmanual (OASES Technical/Scoring Manual) för administrering, poängsammanställning och tolkning. Manualen tillhandahåller psykometriska data och tolkande sammanfattningar som kan användas i bedömningsrapporter och behandlingsanteckningar.

OASES svenska svarsformulär (egen utskrift) berättigar till 25 tillåtna utskrifter och obegränsad digital läsning. OASES tekniska/poängräkningsmanual (egen utskrift), som endast är tillgänglig på engelska, berättigar till obegränsad digital läsning och 1 tillåten utskrift. Fotokopiering eller annan form av reproducering är förbjuden.

För mer information om bedömningsinstrumentet OASES, klicka här.

Tack till våra översättningspartners för deras utmärkta arbete

Pernilla Grundström, leg. logoped
Tove Lagerberg, leg. logoped, med. dr.
Elisabeth Lindström, leg. logoped, docent
Ineke Samson, leg. logoped, MSc
Isabelle Schödin, leg. logoped
Nina Strömberg, leg. logoped
Susanna Wennerfeldt, leg. logoped


Response Forms and Manual sold separately.
Please use drop-down product selector above, and add items to the cart individually.

To avoid international shipping costs, OASES Swedish materials are provided in a print-your-own format. Within three (3) business days, purchasers will be emailed a license, the protected file(s), and instructions for downloading free Safeguard™ viewing and printing software.

The Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES) is a quick, easy-to-use, comprehensive tool for measuring the impact of stuttering on a person's life. OASES Impact Scores and Impact Ratings can help you qualify individuals for research or therapy, make treatment decisions, justify third-party payment, and evaluate treatment efficacy.

OASES Swedish Response Forms include age-appropriate items that examine four key aspects of the experience of stuttering:

 1. General information about a speaker's perceptions of stuttering
 2. Affective, behavioral, and cognitive reactions to stuttering
 3. Functional communication difficulties in key situations
 4. Impact of stuttering on the speaker's quality of life

OASES Swedish Response Forms are available for 3 age groups:

 • OASES-S (School-Age, 60 items) for children ages 7-12
 • OASES-T (Teenage, 80 items) for teenagers ages 13-17
 • OASES-A (Adult, 100 items) for adults ages 18 and above

All OASES users need an OASES Technical/Scoring Manual for administration, scoring, and interpretation. The manual provides psychometric data and interpretive summaries that can be used in evaluation reports and progress notes.

OASES Swedish Response Forms (Print-Your-Own) provide 25 authorized prints with unlimited viewing. The OASES Technical/Scoring Manual (Print-Your-Own), currently available in English only, provides unlimited viewing and 1 authorized print. Photocopying or other reproduction is prohibited. 

For more information about the OASES assessment, click here. 

Tack till våra översättningspartners för deras utmärkta vetenskapliga arbete:

Pernilla Grundström, leg. logoped
Tove Lagerberg, leg. logoped, med. dr.
Elisabeth Lindström, leg. logoped, docent
Ineke Samson, leg. logoped, MSc
Isabelle Schödin, leg. logoped
Nina Strömberg, leg. logoped
Susanna Wennerfeldt, leg. logoped

Copyright © 2016 Stuttering Therapy Resources, Inc.
Translation Copyright © 2019 Stuttering Therapy Resources, Inc.