Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy

Practical Thoughts Persian

همه ی مراجعان دارای لکنت خود را با گروه های خود یاری/حمایتی وصل کنید

همه ی مراجعان دارای لکنت خود را با گروه های خود یاری/حمایتی وصل کنید

مکانی را تصور کنید که افرادی که لکنت می کنند می توانند کنار هم قرار بگیرند و تجارب خود را  در مورد مقابله با لکنت به اشتراک بگذارند،موفقیت های خود را جشن بگیرند،در رویارویی با چالش های خود حمایت دریافت کنند و به سادگی لازم نیست نگران آن باشند که آیا دیگران هنگام صحبت به آنها گوش می دهند یا نه.

حال،تصور کنید  یک رویدادی که بیشتر از ۸۰۰ نفر که لکنت می کنند.(شامل کودک و بزرگسال)،اعضای خانواده،گفتاردرمانگران حیطه ی لکنت،همه می توانند با هم با تمرکز مشترک بر روی کمک کردن به افراد جهت غلبه بر لکنت اقدام کنند.من به تازگی از کنفرانس سالانه ی انجمن بین المللی لکنت(NSA) برگشته ام و این دقیقا همه چیز درباره ی کنفرانس گروهی خودیاری و حمایتی است.

من هر سال در کنفرانس ان-اس-اِی شرکت می کنم و همچنین همه ی مراجعان پیر و جوان خودم را تشویق به شرکت در آن می کنم.شرکت در رویدادهای گروهی خودیاری/حمایت یکی از مهم ترین تجاربی است که افرادی که به لکنت اهمیت می دهند،می توانند داشته باشند.

من تغییرات زنده ی افرادی را در آخر هفته دیده ام...هنگامی که آن ها یاد می گیرند که در مواجهه با لکنت تنها نیستند،هنگامی که آن ها می توانند همچنان لکنت کنند و همچنان آن چه را که می خواهند بگویند را بگویند،هنگامی که خانواده ها یاد می گیرند که بچه هایشان خوب هستند حتی با وجود آن که لکنت دارند و حتی زمانی که درمانگران پی می برند که آن ها می توانند در زندگی افراد تفاوت ایجاد کنند.این واقعا یک  تجربه ی متحرک است.

در پایین اطلاعات مخاطبین برای سازمان های حمایتی در آمریکا قرار داده شده است.من از شما می خواهم،همه ی مراجعین خود را با سازمان های خودیاری/حمایتی مرتبط کنید.آن ها ممکن است،حتی اگر آن ها برای شرکت در کنفرانس آماده نبوند؛از منابع آنلاین یا سایر مطالب بهره مند شوند و افراد دیگری  وجود دارند که «آن را دریافت می کنند»همکاری با هم دیگر است،که ما با هم می توانیم در زندگی افراد دارای لکنت تفاوت ایجاد کنیم!

  • دوستان:انجمن بین المللی برای افراد جوان دارای لکنت

https://www.friendswhostutter.org/

  • انجمن بین المللی لکنت

www.WeStutter.org  / (800) We Stutter / (800) 973-8888

  • SAY : انجمن لکنت برای افراد جوان

https://www.say.org/

Translation: Kosar Goudarzian, Speech-Language Pathologist & Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه : کوثر گودرزیان , آسیب شناس گفتار و زبان - مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان