Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy Order our NEW Go-To Guide™: GETTING STARTED with School-Age Stuttering Therapy

Practical Thoughts Persian

لکنت یک اختلال با بروز کم بروز نیست

لکنت یک اختلال با بروز کم بروز نیست

اغلب از مردم در مورد این که لکنت یک اختلال با بروز کم است صحبت می شود،می شنوم و این مرا دیوانه می کند!چرا؟به این دلیل که  به نقل از پژوهش‌ها،ما باید افراد دارای لکنت بسیار بیشتری نسبت به آنچه که واقعا می‌بینیم، داشته باشیم .

ساده بگیرید،افرادی که لکنت می کنند،به طور چشم گیر،از خدمات محروم هستند.این جا چرایی آن هست:بنا بر بهترین تخمین ها،شیوع لکنت حدود ۱٪ است.

آن به این معنا است که تقریبا سه میلیون فرد دارای لکنت تنها در ایالات متحده وجود دارد و شاید هفت میلیون در سطح جهان وجود داشته باشد!اگر این رقم را فقط سه میلیون در نظر بگیریمو آن را بر تعداد آسیب شناسان گفتار و زبان ایالت متحده تقسیم کنیم (تقریبا صد و هفتاد هزار)،آنگاه  هر کدام از ما هفده نفر که لکنت می کنند را در پرونده های خود داریم!

آن ها کجا هستند؟

قطعا،بیشتر افرادی که دارای لکنت هستند،در حال حاضر درمان دریافت نمی کنند.(بررسی نشان می دهدکه اکثریت قریب به اتفاق ،حدود ۹۳٪ مراجعین،در گذشته درمان دریافت کرده اند،ولی فقط تعداد اندکی به دنبال درمان هستند.)و  نه همه ی آن صد و هفتاد هزار درمانگر در مکان هایی که افراد دارای لکنت وجود دارند،کار می کنند. با این حال، در مدارس، ما انتظار داریم تعداد کمی از کودکان نیازمند درمان باشند.

علاوه بر این:هر چند شیوع لکنت ۱٪است،بروز لکنت بسیار بیشتر است.این رقم معمولا پذیرفته شده،حدودا ۵٪ است.اگر چه برخی مطالعات آن را تا  ۱۱٪بیان کرده است.استفاده از رقم ۵٪ به این معنا است که از هر بیست کودک،یک کودک خردسال دوره ی لکنت خود را پشت سر می گذارد.توجه داشته باشید که چقدر حتی از میزان اتیسم بیشتر است!

با این حال،مردم همچنان به این افسانه ادامه می دهند که لکنت یک اختلال با بروز کم است.(در واقع منظور آن ها (شیوع کم )است، ولی این فقط ایراد گرفتن است! )اینطور نیست؛در عوض این یک اختلال است که افراد از خدمات کمی برخوردار می شوند.

(فقط جهت یک تمرین جالب،شیوع پذیرفته شده ی لکنت که حدود یک درصد است،با شیوع پذیرفته شده ی آفازی  که حدود0.33% است را مقایسه کنید!به روشنی واضح است که،باید به خوبی اطمینان حاصل شود که ما دانشجویان درمانگر را به خوبی برای درمان لکنت آموزش می دهیم.همانطور که باید آن ها را به اندازه ی کافی برای درمان آفازی آموزش دهیم.)

ختم کلام؟دفعه ی بعدی که به شما گفتند لکنت اختلالی با بروز کم است،به آن ها بگویید که آن ها در اشتباه هستند و ما به عنوان متخصص، به معنای واقعی میلیون ها نفر از افراد دارای لکنت را که حتی ممکن است کمک های ما یا حداقل به رسمیت شناختن ما،برایشان مفید باشد را از دست می دهیم.

Translation: Kosar Goudarzian, Speech-Language Pathologist & Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه : کوثر گودرزیان , آسیب شناس گفتار و زبان - مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان