Practical Thoughts Persian

ویدئو مقدمه ای بر استراتژی‌ها

ویدئو مقدمه ای بر استراتژی‌ها

در اولین ولاگ(محتوای ویدئویی) خود، ما برای شما یکی از "ویدئوهای نکات بالینی "را از مجموعه آموزشی خود در مورد استفاده از استراتژی‌های گفتاری آورده ایم.برای موارد بیشتر ، ما را در اینجا یا کانال یوتیوبمان دنبال کنید!

Translation: Morteza Soleyman Dehkordi, Speech-Language Pathologist.n

 ترجمه : مرتضی سلیمان دهکردی، آسیب شناس گفتار و زبان